Guide de conversation français-azéri

Oui.
Bəli.
Non.
Yox.
Ça y est.
Tamam.
Impossible.
Qeyri-mümkün.
Bien-sûr.
Əlbəttə.
Excellent
Mükəmməl
Peut-être.
Bəlkə

Puis-je me présenter?
Özümü təqdim edə bilərəmmi?
Qui êtes-vous?
Siz kimsiniz?
Qui es-tu?
Sən kimsən?
Comment vous appelez-vous?

Adınız nədir?
Comment t’appelles-tu?
Adın nədir?
Je m’apelle Ramil.
Adım Ramildir.
Mon nom de famille est Babayev.
Soyadım Babayevdir.
Mon nom est Ramil Babayev.
Mənim adım Ramil Babayevdir.
Si vous permettez-moi, je veux vous présenter mon ami.
İcazə versəniz sizinlə dostumu tanış etmək istəyirəm.
Monsieur Anar.
Anar Bəy.
Enchanté.
Çox şad oldum. (kişilər üçün)
Enchantée.
Çox şad oldum. (xanımlar üçün)
De quelle nationalité êtes-vous?
Hansı millətdənsiniz?
De quelle nationalité es-tu?
Hansı millətdənsən?
Je suis turc.
Türkəm. (kişilər üçün)
Je suis turque.
Türkəm. (xanımlar üçün)
Je suis français.
Fransızam. (kişilər üçün)
Je suis française.
Fransızam. (xanımlar üçün)
De quelle ville venez-vous?
Hansı şəhərdən gəlirsiniz?
De quelle ville viens-tu?
Hansı şəhərdən gəlirsən?
Je suis originaire de Tabriz.
Təbrizliyəm.
De quel pays venez-vous?
Hansı ölkədən gəlirsiniz?
De quel pays viens-tu?
Hansı ölkədən gəlirsən?
Je vis en Azerbaïdjan.
Azərbaycanda yaşayıram.
Êtes-vous étranger?
Xaricisinizmi?
Es-tu étranger?
Xaricisənmi?
Quelle est votre profession?
Peşəniz nədir?
Quelle est ta profession?
Peşən nədir?
Je suis docteur.
Həkiməm. (kişilər üçün)
Je suis docteure.
Həkiməm. (xanımlar üçün)
Je suis étudiant.

Tələbəyəm. (kişilər üçün)
Je suis étudiante.
Tələbəyəm. (xanımlar üçün)
Je suis advocat.
Vəkiləm. (kişilər üçün)
Je suis advocate.
Vəkiləm. (xanımlar üçün)
Depuis combien de temps êtes-vous ici?
Nə vaxtdan buradasınız?
Depuis combien de temps es-tu ici?
Nə vaxtdan buradasan?
Je suis ici depuis un an.
Bir ildir buradayam.
Quel âge avez-vous?
Neçə yaşınız var?
Quel âge as-tu?
Neçə yaşın var?
J’ai trente ans.
Otuz yaşım var.
Où habite votre famille?
Ailəniz harada yaşayır?
Où habite ta famille?
Ailən harada yaşayır?
Êtes-vous marié?
Evlisinizmi? (kişidən soruşarkən)
Etes-vous mariée?
Evlisinizmi? (xanımdan soruşarkən)
Es-tu marié?
Evlisənmi? (kişidən soruşarkən)
Es-tu mariée?
Evlisənmi? (xanımdan soruşarkən)
Non, je suis célibataire.
Yox, subayam.
Oui, je suis marié.
Bəli, evliyəm. (kişilər üçün)
Oui, je suis mariée.
Bəli, evliyəm. (xanımlar üçün)
Oui, je suis marié depuis cinque ans et j’ai un fil.
Bəli, beş ildir evliyəm və bir oğlum var. (kişilər üçün)
Oui, je suis mariée depuis cinque ans et j’ai un fil.
Bəli, beş ildir evliyəm və bir oğlum var. (xanımlar üçün)
J’ai une soeur et deux frères.
Bir bacım və iki qardaşım var.
J’ai les cheveux noirs et les yeux marron.
Qara saçım və qəhvəyi gözlərim var.
Je pèse soixante-dix kilos.
Yetmiş kiloyam.
Je suis un mètre soixante-dix.
Boyum bir yetmişdir.
Je suis musulman.
Müsəlmanam. (kişilər üçün)
Je suis musulmane.
Müsəlmanam. (xanımlar üçün)
Quelles langues pouvez-vous parler?
Hansı dillərdə danışırsınız?
Quelles langues peux-tu parler?
Hansı dillərdə danışırsan?
Parlez-vouz français?
Fransızca danışırsınızmı?
Parles-tu français?
Fransızca danışırsanmı?
Oui, je parle un peu français.
Bəli, bir az Fransızca danışıram.
Non, je ne parle pas français.
Yox, Fransızca danışmıram.
J’ai compris ce que vous m’avez dit.
Dediklərinizi anladım.
J’ai compris ce que tu m’as dit.
Dediklərini anladım.
Vous parlez très bien.
Çox yaxşı danışırsınız.
Tu parles très bien.
Çox yaxşı danışırsan.
Je peux lire mais je ne peux pas parler très bien.
Oxuya bilirəm amma çox yaxşı danışa bilmirəm.
Me comprenez-vous?
Məni anlayırsınızmı?
Me comprends-tu?
Məni anlayırsanmı?
Je ne vous comprends pas.
Sizi anlamıram.
Je ne te comprends pas.
Səni anlamıram.